TABEE

Introduction

ทำไมต้อง Accredit หลักสูตร?

– Accreditation เป็นการตรวจประเมินการจัดการหลักสูตรเชิงคุณภาพ (qualitative evaluation) โดยเน้นที่เป้าหมายและความสำเร็จ (attainment) ของการจัดการหลักสูตรต่อผลลัพธ์การศึกษา

-การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ให้สถาบันการศึกษามุ่งผลิตวิศวกรบัณฑิตที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของสังคมและอุตสาหกรรม และผู้จ้างงานวิศวกร

-บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจะมีได้รับการประเมินว่ามีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามความต้องการของอุตสาหกรรมและข้อกำหนดในการประกอบวิชาชีพและการทำงาน และหลักสูตรจะมีการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมในด้านการเรียนการสอนในหลักสูตร

-ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมข้ามชาติกำหนดให้ผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม อย่างน้อยที่สุดจะต้องสำเร็จการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับกันระหว่างประเทศที่มีความร่วมมือ

TABEE คืออะไร?

 • TABEE มาจากคำว่า Thailand Accreditation Board for Engineering Education
 • โดยสภาวิศวกรมีการจัดตั้งหน่วยรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขึ้น เมื่อปี 2558 เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่สถาบันการศึกษาในการยื่นขอรับรองปริญญากับสภาวิศวกรโดยสมัครใจ
 • ซึ่งนำหลักเกณฑ์ที่อ้างอิงตามแนวทางสากลข้อตกลง Washington Accord และ Accreditation Board of Engineering and Technology (ABET) สหรัฐอเมริกา มาเป็นกรอบการกำหนดขั้นตอนและวิธีการรับรอง
 • นอกจากนี้ TABEE มีเป้าหมายในการปรับสถานะสมาชิกข้อตกลง Washington Accord ภายในปี 2568 ซึ่งหากสภาวิศวกรสามารถได้รับการตอบรับจะถือว่า TABEE เป็นหน่วยงาน National Accreditation Body ประจำประเทศไทย ที่มีมาตรฐานระดับสากล (world class)
 • การรับรองดังกล่าวเป็นกัลยาณมิตรกับสถาบันการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานของหลักสูตรให้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นไปตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
 • การตรวจประเมินของ TABEE จะไม่นับจำนวนครั้งของกิจกรรมการศึกษา แต่จะดูความเพียงพอ และเหมาะสมในการจัดการตามเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อเป้าหมายและความสำเร็จ (attainment) ของผลลัพธ์การศึกษาของ TABEE ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
 • การตรวจเอกสารประเมินตนเองของสถาบันการศึกษาจะตรวจตามหัวข้อที่ระบุไว้ในแบบรายงานประเมินตนเอง
 • ปัจจุบันหลักสูตรวิศวกรรมควบคุมหรือเทียบเท่าที่ผ่านการรับรอง TABEE จะเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองปริญญาตามข้อบังคับสภาวิศวกร

วิธีการยื่นขอรับรอง TABEE

 1. สภาวิศวกรจะแจ้งกำหนดการเปิดรอบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี โดยปกติจะเปิดให้หลักสูตรแจ้งความประสงค์ในการขอรับการรับรองปีละ 1 ครั้ง ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม
 2. โดยหลักสูตรสามารถดำเนินการยื่นเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เพื่อขอรับรองผ่านเว็บไซต์สภาวิศวกร https://service.coe.or.th/instituteAuthen/institutelogin
 3. สำหรับเอกสารที่ต้องจัดเตรียมประกอบการยื่นขอรับรองนั้น ประกอบด้วย แบบรายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา หรือ Self-Evaluation Report ตามแบบที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติม
 4. เมื่อสภาวิศวกรได้รับคำขอจากหลักสูตรแล้วจะมีการเสนอคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาเอกสารตามขั้นตอน หากหลักสูตรมีการประเมินที่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองของ TABEE สภาวิศวกรจึงจะรับตรวจประเมินและแจ้งเก็บค่าคำขอรับรองกับหลักสูตร อย่างไรก็ตาม หากมีรายละเอียดที่สามารถแจ้งขอให้สถาบันการศึกษาแก้ไข เพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ สภาวิศวกรจะประสานงานหลักสูตรให้ดำเนินการ และพิจารณาเอกสารอีกครั้ง เพื่อตอบรับการตรวจประเมิน
 5. กรณีที่หลักสูตรยังมีกระบวนงานหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่มีข้อมูลและเนื้อหาเพียงพอตามเกณฑ์ที่กำหนด สภาวิศวกรจะแจ้งปฏิเสธการตรวจประเมินพร้อมระบุคำแนะนำเพื่อให้หลักสูตรนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ตรงตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ของ TABEE ต่อไป ซึ่งจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากสถาบันการศึกษา
 6. ต่อมาสภาวิศวกรจะมีการแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน จำนวน 3 ท่านต่อ 1 หลักสูตร เพื่อทำการตรวจประเมินฯ และอาจพิจารณาจะตรวจเยี่ยมหรือไม่ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา
 7. หากมีการตรวจเยี่ยมเกิดขึ้น สภาวิศวกรจะประสานงานสถาบันการศึกษาเพื่อกำหนดวันตรวจเยี่ยมพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ และแจ้งเก็บค่าตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา
 8. เมื่อการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเสร็จสิ้น ผู้ตรวจประเมินจะแถลงข้อเท็จจริงที่พบพร้อมส่งรายงานให้สถาบันการศึกษารับทราบในเบื้องต้นและเปิดโอกาสให้หลักสูตรสามารถชี้แจงหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ จากนั้นผู้ตรวจประเมินจะจัดทำรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หรือ Accreditation report เพื่อเสนอเข้าที่ประชุม TABEE decision meeting พิจารณาตัดสินผลต่อไป
 9. ผลการรับรอง TABEE แบ่งออกเป็น 5 เกณฑ์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความสมบูรณ์ของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน โดยระยะเวลารับรองสูงสุดไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ซึ่งปีที่รับรองจะถือเป็นการรับรองปีที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษา
 10. สภาวิศวกรจะมีหนังสือพร้อมรายงานผลการรับรองที่ระบุรายละเอียดที่พบจากการตรวจประเมินและแจ้งไปยังสถาบันการศึกษา เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและเตรียมพร้อมในการตรวจประเมินวงรอบถัดไป

Why accreditation?

What is Washington Accord?

How to be an accredited program?